Nagesh farm

ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಅರ್ದ ಎಕರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಭತ್ತದನರ್ಸರೀರೆಡೀಇದೆ,ಮುಂದಿನವಾರನಟಿಮಾಡಲುಆರಂಬಿಸುತಿದ್ದೇನೆ. ಆಗುರಾಗಿಬೆಳೆಯುವುದುಮನೆಬಳಕೆಗೆಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.  


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: