ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ .ಈ ವರ್ಷನು ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದಾಜು 1.5 ಏಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬುನ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಮ್ಮದು ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಭೂಮಿ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳೆ, ತೆಂಗುನಾ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಮಿಕ್ಕಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ .ಈ ವರ್ಷನು ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದಾಜು 1.5 ಏಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬುನ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಮ್ಮದು ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಭೂಮಿ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳೆ, ತೆಂಗುನಾ  ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಮಿಕ್ಕಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ.ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆನಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇದೀವಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವವರು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: