ವಿನು ಕೊಬ್ಬಿನ ತೋಟ

ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ .ಈ ವರ್ಷನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದೀವಿ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ .ಈ ವರ್ಷನು  ಇದನ್ನು ನಾವು  ಹಾಕಿದೀವಿ . ನಮ್ಮದು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾಲೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.3 ಏಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ .

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: