ಸಣ್ಣ ರಂಗಪ್ಪ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣ ರಂಗಪ್ಪ , ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ , ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ . ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ಪುರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದುರ್ಗ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಗೋಲೋಡಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವವರು ನನ್ನ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣ ರಂಗಪ್ಪ , ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ , ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ . ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ  ಪುರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದುರ್ಗ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಗೋಲೋಡಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವವರು ನನ್ನ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ.

Produce:

Currently open transactions