G.N.Kumar agri farm

ರಾಗಿಯೂ ಎರೆಡು ಚೀಲವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡೀಕಸವಿಲ್ಲದೆ ಶಿದ್ದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,

Click on the button to send this farmer a message.

ಎಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಹಲಸಂಡಿಯನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions