Ranganatha areca farm

ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಐದೂವರೆ ಕುಂಟಲ್ ಅಸ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ,

Click on the button to send this farmer a message.

fontಅಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಬೆಟ್ಟೆ, ನೆ.ಚಾಲಿ, ಸುಪಾರಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇ.. fontಇದುಎಲ್ಲಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಸಮನಾದಗಾತ್ರ,ಆಕಾರವನ್ನಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚನ್ನಾಗಿಹೊಣಗಿಸುತ್ತೇನೆ,ಹೊಣಗಿದಮೇಲೆಅಚ್ಚುಕೆಂಪುಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ತುಂಬಾಕಡಿಮೆತೂಕಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: