ವಿನಯ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಿಟ್ಟುರಿನಿಂದಾ ಅರ್ಧ ಕೀಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ "ವಿನಯ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ " ಇದೆ . ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಕೆ , ತೆಂಗು , ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಒಟ್ಟೂ 15 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಿಟ್ಟುರಿನಿಂದಾ ಅರ್ಧ ಕೀಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ "ವಿನಯ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ " ಇದೆ . ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಕೆ , ತೆಂಗು , ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಒಟ್ಟೂ 15 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಇದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತ ಇದೀವಿ . ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ, 200 ಕೆಜಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ.ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ.

Produce:

Currently open transactions