ಎಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್

ಒಳ್ಳೆಗುಣಗಳಿರುವ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೇಕಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ರಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವದಿ ತಳಿ, ರಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಹುಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬರಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.ರಾಗಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹಲಸಂಡಿಯನ್ನ ರಾಗಿಯ ಮದ್ಯೆ ಅಕ್ಕಡಿ ಸಾ ಲುಗಳಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: