ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ.

ನವಧಾನ್ಯಗಳು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳು.ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನ್ನ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹಲಸಂದಿ, ಹುರುಳಿ ಮುಂತಾದ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿವೆ.ತೊಗರಿ ಬೀಜಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದು ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೀಜಗಳಿವೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ,ರಾಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಹುರುಳಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ.ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Produce:

Currently open transactions