ಮೈಸೂರಿನ ತೆಂಗು ಕೃಷಿ.

ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೆಂಗು, ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ತೆಂಗು ಕೊಬ್ಬರಿಗೇ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ. ಒಂದು ಕೇಜೇ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಬ್ಬರಿಗಳು ಸಾಕು, ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ  ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಎರೆಡು ನಾಟಿ ಹಸುಗಳಿವೆ, ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತದೇದಿನಾಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರೆಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟೆರ್‌ನಸ್ಟು ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕೇಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಲಿನಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: