ಮೈಸೊರು ಗದ್ದೆ

ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ಹುರುಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸರುಕಾಳು..

Click on the button to send this farmer a message.

ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ..ಒಂದು ಎಕರೆ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ವೈಭವ ಎಂಬ ತಳಿ, ಇಗ್ ಹೂವಾಗಿದೇ, ಇನ್ನೆರೆಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಯಬಹುದು, ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬತ್ತವನ್ನ ಜಯ ಎಂಬ ತಳಿಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ತೋಟ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ, ಗದ್ದೆ ಕುಯ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ಹುರುಳಿ ಕಾಯನ್ನ ಎರೆಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕುಯ್ಯಬಹುದು. ಐವತ್ತು ಕೇಜೇ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions