ಓಬಳೇಶ್ ಅಗ್ರಿ ಟೆಕ್

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕೆಸಾಕಣೇ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಸಾಯ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನೊಬ್ಬಚಿಕ್ಕಇಳುವರಿ ದಾರ, ನನ್ನಲ್ಲಿಎರೆಡುಎಕ್ರೆಭೂಮಿಇದ್ದುಅದನ್ನುಚನ್ನಾಗಿಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೋಳ, ಹಲ್ಲುಜೋಳ, ಹಲಸಂದಿ, fontಭತ್ತವನ್ನ fontfontಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.fontವರ್ಷಕ್ಕೆಎರೆಡುಭತ್ತದಬೆಳೆತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ, ಬೂಮಿಕಪ್ಪುಮಣ್ಣನ್ನಹೊಂದಿದೆ, ಹಲಸಂದಿನನ್ನಹೊಲದಲ್ಲಿತುಂಬಾಚನ್ನಾಗಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಭತ್ತಇನ್ನೇನುಕುಯ್ಲಿಗೆಬಂದಿದೆ, ಗಟ್ಟಿಬೀಜ, ಚನ್ನಾಗಿಪ್ಯಾಕ್ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.ಬೆಳೆಗಳಜೊತೆಮೇಕೆಸಾಕಣೆಕೂಡಮಾಡುತ್ತೆನೆ.

Produce:

Currently open transactions