ಹಿರೇಮಠ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ಭತ್ತ ನಾಟಿಗೆ ರೆಡೀ ಯಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇವಾಗ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ .ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಭತ್ತ ನಾಟಿಗೆ ರೆಡೀ ಯಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇವಾಗ  ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ .ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: