ಶ್ರೀ ಕನಕಾಂಬರಿ ಕೃಷಿ.

ಮಂಡ್ಯದ ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಜಾಮೀನುಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆಹಾಗೂಕಬ್ಬನ್ನಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ತೆಂಗುಸುಮಾರುಎರೆಡುಎಕರೆಯಲ್ಲಿನಾಲ್ಕುನೂರುಮರಗಳಿವೆ, ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿಎಳನೀರನ್ನಮಾರಲಾಗುವುದು. ಕಡಿಮೆಎಂದರೆಒಂದುಬಾರಿಗೆ1000 ಎಳನೀರನ್ನಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಸಮಯದಲ್ಲಿತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನಮಾರಾಟಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ಅಡಿಕೆಯನ್ನಅರ್ದಎಕರೆಯಲ್ಲಿಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನಸಿಪ್ಪೆಸಮೇತಇನ್ನೂಮೂರರಿಂದ fontಮಾರಲಾಗುವುದು fontfontನಾಲ್ಕುfontವಾರಗಳಲ್ಲಿಸುಮಾರು 70 ಟನ್ಅಸ್ಟುಕಬ್ಬನ್ನಕಟಾವುಮಾಡಲಾಗುವುದು.ಹಾಗೂಬೇರೆಬೇರೆದಾನ್ಯಗಳನ್ನುಕೂಡ fontಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆfontfont.font

o:po:p

Produce:

Currently open transactions