ಹರಿಹರ ರೈತರ ಕೃಷಿ

ಸಾವಯವ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೆಂಗು ಹರಿಹರ ರೈತರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡಲು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎರೆಡುಸಾವಿರ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೆರೆಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗಿಡಗಳು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು  ಎಣ್ಣೆ ಭರಿತ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.ಬಾಳೆಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: