ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಇರೋದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರ 1.5 ಎಕಎರೇಣಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಮತ್ತು 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಇದೆ. ತರಕರಿನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಿವಿ ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ .ಣದಲ್ಲಿ

Click on the button to send this farmer a message.

ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಇರೋದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರ 1.5 ಎಕಎರೇಣಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಮತ್ತು 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಇದೆ. ತರಕರಿನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಿವಿ ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ .ಣದಲ್ಲಿ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: