ಶಿವಮೋಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

ಸಾವಯಾವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಟಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಲೆದಿದ್ದೇವೆ, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶುಂಟಿ ಬೆಳೆತಣ್ಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.ಸುಮಾರು 8ಎರೆದೂವರೆ ಎಕರೆ ಶುಂಟಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.ಭತ್ಟದ ಮಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಂಟಿ ಕುಯ್ಲು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ.ಇನ್ನೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Produce:

Currently open transactions