ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಸೆಫ್ ಕೃಷಿ

ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐದುನೂರು ಪುಟ್ಟ ಬಾಳೆ, ಒಂದುಸಾವಿರ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಐದನೂರು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಳೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಐದುಸಲ ಬಾಳೆ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗೊನೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಕೇಜೇ ಬರುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 28 ರಿಂದ 30 7ರೂಪಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಕೇಜೇ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಾಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿವೆ.

Produce:

Currently open transactions