ಗದಗ್ ರೈತರ ಗುಂಪು

ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಗದಗ್ ರೈತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಈ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ರೈತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ., ಯಾವುದೇ ತಡ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿರುವ, ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಹೋದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, ಬದನೆ, ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳು..

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: