ಎಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 616 ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತಳಿ ರೆಡೀ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ 616 ಎಂಬ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತಳಿ, ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಮಲಗುಬಾ, ನಿಲುಂ, ತೋತಾಪುರಿ ಹಾಗೂ ರಾಸ್ಪೂರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೆವು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬದನೆ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆದರು ಇಳುವರಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions