ಪಾವಗಡ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಸಿಕಂದರ್ ಬೀಟ್ರೋಟ ತಳಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬ ಯೂ ಪೀ ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೀಟ್ರೋಟ ತಳಿಯ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ.ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಲು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹದಗೊಳಿಸುತಿದ್ದೇವೆ.ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: