ಶ್ರೀ ಶೈಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಫಾರ್ಮ್

ಶ್ರೀ ಶೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಪ ಮತ್ತು ಸೇಲಂ ಎಂಬ ಎರೆಡು ಹರಿಶಿಣದ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಹರಿಶಿಣ ಇದೆ. ಕಬ್ಬು ಲೋಕಲ್ ತಳಿ, ಹರಿಶಿಣ ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ಕಡಪ ಎಂಬ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ. ಹರಿಶಿಣ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಾಳಾದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.ಹರಿಶಿಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಕಬ್ಬನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ಹರಿಶಿಣ    ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಳಿ, ಕಬ್ಬು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions