ನಾಗರಾಜ್ ಕಂಬಾರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹತ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿರುವ ಹತ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಗೋವಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಇಡುವಳಿದಾರ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣು ಎತೆಚ್ಚವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅವ್ಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಸಿಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪೂರ್ತಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: