ಉಮೇಶ್ ಜೀಕೇ ಕೃಷಿ

ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಸೋನಾ ಎಂಬ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ NKಎಂಬ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಕೂಡ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎತೆಚ್ಚವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಸೋನಾ ಎಂಬ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಎನ್ ಕೇ ಎಂಬ ಜೋಳದ ತಳಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಜೋಳವು ಈಗ ಹೂವಾಗುವ ಸಮಯ. ಎರೆಡು ಬೆಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಫಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.ಅಕ್ಕಿ ಅಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದ್ದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಣಗಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲೇ ಶೇಕಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

Produce:

Currently open transactions