ಮಾರುತಿ ನಾಯಕ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುಹುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಆದಿನೈದು ಬಾರಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನ ಅಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತ ಹತ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗುವುದು. ತೊಗರಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ತಳಿಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಲು ಮಣ್ಣನ್ನ ಹದಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: