ಸಂದೀಪ್ ಪಟೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ

ಥಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರ್ ಭಾಗ್ವ ಎಂಬ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ತಳಿಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಂದೀಪ್ ಪಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ.ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರ್ ಭಾಗ್ವ ಎಂಬ ತಳಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆದಿನೈದು ಕೇಜೇ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಓದು ಎಕರೆಗೆ ಏಳು ಟನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.ದ್ರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತಾಮ್ಸೋನ್ ಎಂಬ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಟನ್ ಅಸ್ಟು ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಈ ಎರೆಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತಿದ್ದೇನು.ಇನ್ನೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಕುಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

Produce:

Currently open transactions