ಯೋಗಾನಂದ್ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೀ ಫಾರ್ಮ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಿಲ್ಲೆದೆಲೆಯನ್ನ ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಲೆಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕುಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಲೆಗಳಿಗೊಂದು ಪೆಂಡಿಯಂತೆ, ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಪೆಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೇಣಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಚೇಣಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ನಮಗೆ ಸಂಭಂಡಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೇಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: