ಬಸವರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬದನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಬದನೆ, ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ದ ಎಕರೆ ಬದನೆಯನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರೆಡು ಬಾರಿ ಕುಯ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತಿದ್ದೇವೆ.ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕುಯ್ಯಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions