ವಿಜಯ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್

ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 9305 ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಳಿ ವಿಜಯ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ತೋಟ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 9305 ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಬ್ಬನ್ನ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಾವೇ ಸ್ವ್‌ತಹ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ರೆಡೀ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ಲ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ   ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಇಂಚು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ.ಮುಂದೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣನ್ನ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಪಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: