ಶಿವು ಗದಗ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವು ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಕ್ಕೊ ಕಂಪನಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಟನ್ ಕಟಾವು ಮಾಡುತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಹತ್ತಿರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕುಯ್ಯಲಿಕ್ಕಿರುವ ಮಹಿಕೋ ಕಂಪನಿಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇದೆ, ಇದು ಕೊನೆ ಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಟ್ರೇ ಸಿಗಬಹುದು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ದ ಕೇಜೇ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೇ.ಹರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಯು ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: