ರವಿ ಕೀದ್ರಾಪುರೆ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಕುಡ್ಪಿ ಎಂಬ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬದನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೋಳವನ್ನ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಸುವಿನ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜೋಳ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಯಿಕೋ ಕಂಪನಿಯ ಜೋಳವನ್ನ ಬೆಳೆದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಉಗಾರ್ ಕಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಡಾರೆ . ನಮ್ಮಲ್ಲಿ   ತರಕಾರಿ ಬದನೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಪಿ ಎಂಬ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಜಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಬಾರಿ ಮಾರಬಹುದು, ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಕೇಜೇ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂತೆಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: