ರಾಮಣ್ಣ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ದಾಳಿಂಬ್ರೇ, ಅಡಿಕೆ , ತೆಂಗು, ಹಲಸು, ಬಾಳೆ ಈ 5 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರತನ ಕಾಲದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಒಟ್ಟೂ ಜಮೀನು 25 ಎಕರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಮೀನು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ 12 ಎಕರೆ ಮಿಕ್ಕೆದೆಲ್ಲ ಬೆದ್ದಲು ಭೂಮಿ . ದಾಳಿಂಬ್ರೇ 5 ಎಕರೆನಲ್ಲಿದೆ ,ಭಾಗ್ವ ತಳಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಟನ್ ಇಳುವರಿ. ಅಡಿಕೆ , 3 ಎಕರೆನಲ್ಲಿದೆ, 8 ವರ್ಷದಿಂದ, 5 ಕುಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ,1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿದೆ, 10 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ರೆಡೀ ಆಗುತ್ತೆ.ಇನ್ನೂ ಬೆದ್ದಲು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಏವಾಗ ಇದು 1.5 ತಿಂಗಳ ಗಿಡಗಳು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ . ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: