ಶಿವಾನಂದ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತೆಚ್ಚವಾಗಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ತೊಗಾಕ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವ್ರ ಎಂಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವಟೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ನಾವು ಮಳೆಯಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತೊಗರಿಯನ್ನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.ತೊಗರಿ ಮಾರುತಿ ಎಂಬ ತಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ aj 11 ಎಂಬ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: