ಸಂತು ಗೌಡ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ತೋತಾಪುರಿ, ಆಲ್ಫಾನ್ಸೊ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ತೋತಾಪುರಿ, ನೂರು ಆಲ್ಫಾನ್ಸೊ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ನೂರೈವತ್ತು ಸಪೋಟ ಇವೆ. ಸಪೋಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತಳಿ, ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಅತ್ತು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮರಗಳು , ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಇಳುವರಿ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೆವು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಸಪೋಟ ಈಗ ಕಾಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರೆಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.ಸಪೋಟ ಬೆಳೆಗೆಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಗಿಯೂ GPU28 ಎಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: