ಗಣಾಚಾರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಎರೆಡು ಬೆಳೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಫಸಲು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಎತೆಚ್ಚವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಎಂಟು ತಂಗಾಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿಂಗಾರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.ಕಬ್ಬನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಬಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತರೇ. ಇನ್ನುಳಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: