ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಹನ್ನೆರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

Click on the button to send this farmer a message.

ಹನ್ನೆರೆಡು ಎಕರೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ. ಎರೆಡು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ್ಕವನ್ನು ನಾವೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಎರೆಡು ತಿಂಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಸ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಬಾರಿ ಕೀಳಬಹುದು. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ  ಮಾಡಿ, ಐವತ್ತು ಕೇಜೇ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: