ವಿನಯ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತು ಬಾಳೆಗುಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ನಾವೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರಗಳ ತನಕ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದುಹಗು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. 

Produce:

Currently open transactions