ಆನಂದ್ ಅಗ್ರಿ

ಆನಂದ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಮಕೂರಿನ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನೊಬ್ಬಚಿಕ್ಕಇಳುವರಿದರ , ನನ್ನಲ್ಲಿಎರೆಡುಎಕ್ರೆಭೂಮಿಇದ್ದುಅದನ್ನುಚನ್ನಾಗಿಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮಳೆಯಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎರೆಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಎರೆಡು  ಬೆಳೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆ ಇದೆ. ಎರೆಡು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ. ಇಳುವರಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕುಂಟಲ್ ಶೇಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತೈದು ಕುಂಟಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ನಮ್ಮದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ಗಿಡವನ್ನ ಹಸುವಿನ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: