ಮಕಾಂದರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಮಕಾಂದರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಬ್ಬು ಭರಿತ ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿದೆನಾಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಕಂಡ ತುಂಬಾ ಮೃಧುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋದ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಬ್ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರಿದ್ದೆವು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: