ತಪಸಿ ಕೃಷಿ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕುಂಟಲ್ನಾಸ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಿ ಬೆಳೆ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಗೋದಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಕಬ್ಬು ರೋಗ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಗೋದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಗೋದಿಯನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ  ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟು ಕುಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ -ಗೋದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಣಗಿಸಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೇಕಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: