ಕೋಳಿ ಗಣಪತಿ ಕೃಷಿ

ಕೋಳಿ ಗಣಪತಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ದೇಸಿ ತಳಿಗಳದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ತೂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿವೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಕಾದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೇ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಸಮನಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗೀಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: