ಸಂತೋಷ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಈಗ ನಮ್ಮ ಐದು ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತರಕಾರಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ, ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ, ಜೋಳ, ಹುರುಳಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮರು ಐದು ಬಾರಿ ಕಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಇಪ್ಪತೈದು ಕೇಜೇ ತೂಗುವ ಟ್ರೇ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಐದು ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನಸ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರ ಸಂಘ ಇದೆ.ಇನ್ನ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡೀ ಇಲ್ಲ.

Produce:

Currently open transactions