ತಿಲಕ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ

ನಾವು ಬೇಳಿಯೋದು ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಅದು ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇರೋದು ಎರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭದ್ರಾವತಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಮೂರು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ ಒಟ್ಟೂ 1800 ಗಿಡಗಳಿದವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೇನೂ ಅಡಿಕೆನೇ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೇಳಿಯೋದೆ ಇದೊಂದು ಬೆಳೆ. ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇರೋದು ಎರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭದ್ರಾವತಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಮೂರು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ ಒಟ್ಟೂ 1800 ಗಿಡಗಳಿದವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15 ಕುಂಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ .ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.ನಾವೇ ಬೇಯಿಸಿ , ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ , ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions