ಸಚಿನ್ ಹೊಸೂರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ..

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಜಯ ಎಂಬ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನ ಎಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ತೂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೇಮುನ್ದೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Produce:

Currently open transactions