ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ಕಂಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ, 5 ಎಕರೆ ಜಾಮೀನು ದಾಳಿಂಬರೆ,ರಾಗಿ,ನವಣೆ,ಭತ್ತ,ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ;ದಾಳಿಂಬರೇ ,ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ . ಉಳಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

Click on the button to send this farmer a message.

ಇವಾಗ ದಾಳಿಂಬರೇ ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿವಿ, ಭಾಗ್ವ ತಳಿ ಹಾಕಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 700 ಗಿಡ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 150 ರಿಂದ 200 ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ಬಾರಕ್ಕೆ ಮುರಿದು  ಬೀಳುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಉರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಬರೀ ಕಲ್ನೆಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ದಾಳಿಂಬರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಿವಿ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ರಾಗಿ,ನವಣೆ,ಭತ್ತ,ಈರುಳ್ಳಿ ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: