ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್.

ಅಭಿನವ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತಳಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರೊಟ್ ತರಕಾರಿ ಆರಂಬಿಸುತಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಟೊಮ್ಯಾಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರೆಡು ಬಾರಿ ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇಜೇ ಇಡಿಸುವ ಟ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೊಟ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಮೀನಿಗೂ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇನ್ನೂ ಎರೆಡುಬಾರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದುವೇ, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ತಗಲಿರಲಿಲ್ಲ.

Produce:

Currently open transactions