ಅಜಿತ್ ದುರ್ಗ ಕೃಷಿ.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಆರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಎರೆಡು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೂವಿನ ಸಮಯ. ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆಗಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಚನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ಬದನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬದನೆಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡುತಿದ್ದೇವೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ಹೊಣಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ  ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವವರು ನಮ್ಮ ಉರಿನ ಬಳಿಯೇ ಬಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: