ವಿಜಯ್ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ

ವಿಜಯ್ ರಾಗಿ ಬೆಲೆಯೂ ಸುಮಾರ್8ಉ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಗಿ ಸಸಿಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಎರೆಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆಯ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನೇ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ, ಇನ್ನೂ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಕಟಾವು ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಗಿಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಗಿಯನ್ನ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ರಾಗಿಯ ಮದ್ಯ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ತೊಗರಿ, ಅಲಸಂದಿ, ಹುರುಳಿ, ಉಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಜೋಳ ಈ ಎಲ್ಲಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಕ್ಕಡಿ ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: