ಮನೋಜ್ ನಾಯಕ್ ಕೃಷಿ ತೋಟ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಎಳನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಮನೋಜ್ ನಾಯಕ್ ಕೃಷಿ ತೋಟ. ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೇಸಾಯವು ಒಣಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶೇಂಗವನ್ನ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳದ್ದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ವುಗಳೇ ನಡುವಣ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಹಂದಿ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 40 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಳಾನೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: