ಗೌರೀಶ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರೆಡ್ ಲೇಡೀ ಪಪಾಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳಬಹುದು.

Click on the button to send this farmer a message.

ಗೌರೀಶ್ ಕೇ ರಂಗನಾಥ್ ಅಗ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ವ ಎಂಬ ದಾಳಿಂಬೆ ತಳಿ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಲೇಡೀ ಎಂಬ ಪಪಾಯ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪದವಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯವರು ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು  ಹಿಮಾಚಲ್ ಎಂಬ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ನಮ್ಮ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಜನ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: